Den här sidan kommer uppdateras när vi har mer information att dela med oss av.

2019-07-05

15 maj var det ett uppföljande trafikmöte med politikerna från Täby samt Bengt Sylvan från Danderyd. Läs sammanfattningen eller ett referat från hela mötet i följande dokument.

Sammanfattning från trafikmöte 190515 – kort

Referat från trafikmöte 190515 – längre

I sammanfattningen finns emailadresser till de närvarande politikerna och trafikplaneraren om du har fler idéer eller åsikter om trafiken i Skarpäng/Täby.

2019-03-03

Skarpängsföreningen har i mars 2019 utformat ett andra yttrande till Täby kommun avseende ”Utställning – Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050” Dnr KS 2015/76-02. Se länk till yttrandet längst ned på denna sida.

Enligt planerna på https://www.taby.se/2050, ska förslaget om Täby stadskärna 2050 antas ”Kvartal 3 2019”.

2017-11-27

Den fråga som medlemmarna var mest intresserade av på Skarpängsföreningens årsmöte 2017 var den om trafiken, nu och i framtiden. Medlemmar har yttrat en oro om huruvida man kommer kunna bo kvar i Skarpäng om kommunens planer för den nya stadskärnan och övrig byggnation går igenom med tanke på det kaos som redan nu råder i rusningstrafiken.

Kommunen har under hösten haft sin första insamlingsrunda av kommentarer på ”Det framtida Täby” som de presenterat och Skarpängsföreningen har lämnat in ett yttrande med de synpunkter som kommit till vår kännedom, se länk nedan.  Till exempel är en av synpunkterna ett förslag att kommunen inte låter den nya stadskärnan med obefintlig genomfartstrafik sträcka ut sig längs hela Enhagsvägen utan att vägen i stället byggs om till en 4-filig genomfartsled. Detta för att garantera att Skarpängsbor med flera kan ta sig till centrala kommunikationspunkter som Roslagsbanan och E18.

Kommunen kommer nu att arbeta vidare med ”Det framtida Täby” och alla synpunkter som kommit in och presentera ett reviderat förslag under 2018 då berörda åter igen får komma med synpunkter.

Vi vill med den här informationen, som även går ut via mail till medlemmar och tidigare medlemmar i Skarpängsföreningen, göra er uppmärksamma på att de framtida planer som finns för Täby berör oss Skarpängsbor i yttersta grad och att det är viktigt att vi alla gör vår röst hörd när det reviderade förslaget presenteras så vi i Skarpäng inte blir ”inlåsta”.

Hur ska vi använda tiden tills det reviderade förslaget presenteras så vi inte blir tagna på sängen och inte hinner samla styrkorna?

  1. Skarpängsföreningen har bildat en trafikgrupp, som för närvarande består av Olof Englund, Göran Axelsson och Olle Tholstrup.
  2. Olof Englund har en protestlista på www.skrivunder.com/trafiksituationeniskarpang där du kan lämna dina åsikter eller bara skriva under.

Har du idéer på vad Skarpängsföreningen kan göra mer eller om du vill engagera dig i trafikfrågan är du välkommen att kontakta oss på info@skarpangsforeningen.se.

Skarpängsföreningens styrelse
Skarpängsföreningens trafikgrupp


Läs mer!