Information från Täby kommun

Planläggning för 55 nya bostäder i Skarpäng

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Området som omfattas av tre fastigheter och ligger i norra Skarpäng har under lång tid kännetecknats av småskalig industri och verksamheter i form av bland annat trädgårdsanläggningsföretag och rörläggningsfirma. I övrigt dominaras omgivningen av villa- och radhusbebyggelse.

Nu föreslås en planändring som medför att området planläggs för bostadsändamål. I området planeras 55 nya bostäder i rad-, kedje- och parhus i två och tre våningar. Bebyggelsen föreslås vända sig med tre våningar mot Täbyvägen och Fjätursvägen i öster och norr och trappas ner till två våningar för att möta bebyggelsen i väster. Inom området planeras en lekplats, odlingslotter och gemensamhetslokal för de boende.

Den nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till service med det närliggande Skarpäng centrum och i närområdet finns även flertalet skolor och förkolor. De boende kommer även att ha nära till rekreation och grönområden med det närliggande Mörtsjöstråket.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in onsdagen den 23 februari 2017, kl 17.30 i kommunhusets matsal. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer på kommunens hemsida.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.