Medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 28 september 2014 kl 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 20 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 26 september till info@skarpangsforeningen.se

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet samt rösträknare.
 7. Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ledamöter i styrelsen.
 11. Inkomna motioner från medlemmar.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.