Alla medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna på digitalt årsmöte söndag den 25 september 2022 kl. 19.00. Motioner skall ha inkommit senast 16 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 19 september till info@skarpangsforeningen.se. Länk till mötet fås vid anmälan.

Dagordning

 • Mötet öppnas
 • Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötes- protokollet, samt rösträknare
 • Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 • för året
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande till styrelsen
 • Val av ledamöter till styrelsen
 • Val av revisor
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Inkomna motioner från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Välkomna!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.