Välkommen till årsmöte med fika söndag  25 september kl 19.00

Alla medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 25 september 2016 kl. 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 15 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 23 september till info@skarpangsforeningen.se.

Dagordning
Mötet öppnas.
Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare.
Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
Revisorns berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ledamöter till styrelsen.
Inkomna motioner från medlemmar.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Vi behöver bli fler i styrelsen och ser gärna en mer jämställd grupp. Vill du bli en del av vårt glada gäng? Kom och träffa oss på årsmötet!

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Att vara med i styrelsen är inget som tar en stor del av din tid. Vi träffas på styrelsemöten ca 9 gånger per år och där behandlas alla möjliga ärenden som rör Skarpäng och de boende här, vår lokal och kommande aktiviteter. Skarpängsföreningen är ingen samfällighetsförening som diskuterar sophämtning och snöskottning, utan vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen för att bidra till en fin gemenskap och ett trivsammare område. Som en del i att uppnå detta arrangerar vi uppskattade aktiviteter för medlemmar och boende i Skarpäng. Bland dessa utmärker sig valborgsfirandet på Mörtsjötoppen, tjejkvällar med mingel och shopping, knattefotboll för Skarpängs fotbollsnyfikna småttingar, melodifestivalkvällar för hela familjen, pubkvällar med sport på storbildstv och vår nya tradition cykelmiddag.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.